معنی کلمه ینگجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه . [ ی ِ گ ِ ج َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش صومای شهرستان ارومیه ، واقع در 15/5هزارگزی خاوری هشتیان ، در مسیر راه ارابه روهشتیان ، با 289 تن سکنه . آب آن از رود ممکان و راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).