معنی کلمه ارتجام در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارتجام . [اِ ت ِ ] (ع مص ) ارتجام شی ٔ؛ نشستن بعض آن بر بعض .