معنی کلمه فرخجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرخجه . [ ف َ رَ ج َ / ج ِ ] (ص ) زشت . نازیبا. ناپاک .چرکین . (آنندراج ). فرخج . فرخچ . رجوع به فرخج شود.