معنی کلمه ینگجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ینگجه . [ ی ِ گ ِ ج َ ](اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش شاهین دژ شهرستان مراغه ، واقع در 6/5هزارگزی جنوب باختری راه ارابه روشاهین دژ به تکاب ، با 286 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).