معنی کلمه ارتئاء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ارتئاء. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) دیدن .

دانستن تدبیر کاری را. نگریستن در کاری .