معنی کلمه قاتره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاتره . [ ] (ترکی ، اِ) نمام است و کزبره بری را نیز نامند. (فهرست مخزن الادویه ).