معنی کلمه هرهری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرهری . [ هَُ هَُ ] (ص نسبی ) بی بند و بار. بی اعتقاد. - هرهری مذهب ؛ کسی که هیچ مذهبی ندارد، به قوانین هیچ دینی عمل نمی کند. (یادداشت به خط مؤلف ).