معنی کلمه اربعة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اربعة. [ اَ ب ِ ع َ ] (ع اِ) ج ِ ربیع، بمعنی یکی از دو ماه ربیعالاول و ربیعالآخر. و بعضی گویند ربیع اگر ربیعالکلاء (گیاه ) باشد جمعش اربعه است و اگر بمعنی نهر باشد جمع آن اَرْبِعاء است .