معنی کلمه واجار کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
واجار کردن . [ ک َ دَ ] (مص مرکب ) یعنی به همه گفتن (شاید از پهلوی باشد). بازاری کردن (در تداول عامه خاصه زنان ). به همه گفتن . علنی کردن . فاش کردن . به آواز بلند به گوشها رسانیدن . منادی کردن . باآواز بلند به همه گفتن . آشکار کردن . به آواز بلند خبری را که باید مستور ماند به همه گفتن . سری یا مطلبی را با هیاهو منتشر و آشکار کردن . در تداول خانگی با آواز بلند گفتن تا همه کس آن سر را بشنود. جار کشیدن . تشهیر. و امروز این کلمه در نزد عوام مانده است و بیشتر زنان استعمال کنند : دیگر لازم نیست این حرف یا این موضوع را واجار کنی ؛ یعنی به همه بگوئی و به آوای بلند بگوئی . (یادداشت مرحوم مؤلف ).