معنی کلمه طغرل خان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغرل خان .[ طُ رِ / رُ ] (اِخ ) ابن یوسف خضرخان . اولین از امرای ایلک خانیه ٔ ترکستان شرقی که از 439 تا 455 هَ . ق . سلطنت کرده است . رجوع به طبقات سلاطین اسلام شود.