معنی کلمه ضبع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضبع. [ ض َ ب ُ ] (اِخ ) موضعی است یا پشته ٔزمین و وادیی است از وادیهای عقیق . (منتهی الارب ).