معنی کلمه لخنیطس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لخنیطس .[ ل ُ طِ ] (معرب ، اِ) .