معنی کلمه کاتب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کاتب . [ ت ِ ] (اِخ ) محمدبن حسین بن عمید معروف به ابن العمید. رجوع به ابن عمید ابوالفضل محمدبن العمید در همین لغت نامه و ریحانة الادب ج 3 ص 334 شود.