معنی کلمه غسراغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غسراغ . [ غ َ ] (اِ) کره ٔ مادیان که هنوز فحل ندیده است .