معنی کلمه ذی القبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذی القبر. [ ذِل ْ ق َ ] (اِخ ) خَیف ُ ذی القبر. ناحیتی است در زیر خیف سلام و بدانجا نخلستانهاست و موز و میوه های فراوان دیگر دارد و آب آن از چشمه ها و قنوات است .