معنی کلمه ذی عفت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذی عفت . [ ع ِف ْ ف َ ] (ع ص مرکب ) صاحب عفاف .