معنی کلمه اذرع اکباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اذرع اکباد. [ اَ رُ ع ُ اَ ] (اِخ ) موضعی در قول تمیم بن مُقبل : أمْسَت بأذرُع اکباد فحم ّ لها رکب ٌ بلینةَ أو رکب ٌ بساوینا. (معجم البلدان ).