معنی کلمه چسته نفسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چسته نفسی . [چ ُ ت َ / ت ِ ن َ ف َ ] (حامص مرکب ) پرگویی . وراجی . چس نفسی . گفتن سخن دراز و بیهوده . رجوع به چس نفسی شود.