معنی کلمه گره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گره . [ گ ِ رِه ْ ] (اِ) تخم خاری است که بدان پوست را دباغت کنند و آن را به عربی قرط خوانند.

دل را گویند که عربان بال خوانند. (برهان ).