معنی کلمه قاپیده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاپیده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) نعت مفعولی از قاپیدن . ربوده .