معنی کلمه گرنل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گرنل . [ گ ِرِ ن ِ ] (اِخ ) قدیمی ترین کمون ایالت سن . در سال 1860م . به پاریس ضمیمه شده است . دوازدهمین بخش است .