معنی کلمه هرمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرمی . [ هََ رَ می ی ] (ص نسبی ) نام جماعتی است منسوب به هرم . (از سمعانی ).

منسوب به هرمة که بطنی است از فهر. (سمعانی ).