معنی کلمه فرح بخش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرح بخش . [ ف َ رَ ب َ ] (نف مرکب ) فرح انگیز. شادی بخش . رجوع به ترکیبات فرح شود.