معنی کلمه ذویزن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذویزن . [ ی َ زَ ] (اِخ ) مالک بن مرارة ارهاوی صحابی است . و او از جانب حمیریان زرعة برسالت نزد رسول اکرم صلوات اﷲ علیه رفت .