معنی کلمه هرموکرات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هرموکرات . [ هَِ م ُ ] (اِخ ) شخصی است که در زمان اردشیر دوم هخامنشی به یونان فرستاده شد تا شاهان ایالات یونان را علیه اسپارت بشوراند وآنها را برای کمک به ایران بخرد. نام وی را گزنفون تیموکرات دانسته است . وی از مردم ردس است . (از ایران باستان پیرنیا ص 1106).