معنی کلمه چست چالاک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چست چالاک . [ چ ُ ] (ص مرکب ) هوشیار و بیدار. (ناظم الاطباء). چست و چالاک ، زبر و زرنگ . رجوع به «چست » و «چست وچالاک » شود.

کارگزار. (ناظم الاطباء).