معنی کلمه طغان حاجب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغان حاجب . [ طُ ن ِ ج ِ ] (اِخ ) یکی از امرای عصر امیر نوح سامانی که بفرمان امیر مزبور وی را کشتند. (حبیب السیر چ خیام ج 2 ص 361). و رجوع به تاریخ بیهقی چ ادیب ص 203 شود.