معنی کلمه ذؤیبان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذؤیبان . [ ذُ ءَ ] (اِخ ) تثنیه ٔ ذوئیب . نام دو آب است عرب را، یا بنوالأضبط را برابر جثوم .