معنی کلمه ذویب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذویب . [ ذُ وَ ] (اِخ ) ابن کلیب الخولانی . صحابی است . و او نخستین کس است از اهل یمن که مسلمانی گرفت و گویند اسود عنسی متنبی وی را به آتش افکند و آتش به وی گزند نرسانید. و صاحب استیعاب گوید: ابن کلیب بن ربیعة الخولانی . کان اول من اسلم من الیمن فسماه النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم عبداﷲ و کان الاسود الکذاب قد القاه فی النار لتصدیقه بالنبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم فلم تضره النار ذکر ذلک النبی صلی اﷲ علیه و آله و سلم لاصحابه فهو شبیه ابراهیم علیه السلام .رواه ابن وهب عن ابن لهبعة. (استیعاب ج 1 ص 168).