معنی کلمه لخشانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لخشانی . [ ل َ ] (حامص ) حالت و چگونگی لخشان .