معنی کلمه ادماغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادماغ . [ اِ ] (ع مص ) ادماغ به ...؛ محتاج کردن به ... محتاج گردانیدن کسی را بسوی چیزی . (منتهی الارب ).