معنی کلمه ذویارق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذویارق .[ رِ ] (اِخ ) مالک بن ذی یارق . جد قبیله ٔ خبذع است .