معنی کلمه جبلانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جبلانی . [ ج ُ ] (ص نسبی ) منسوب است به جبلان که بطنی است از حمیر. (انساب سمعانی ).