معنی کلمه باب نجاش در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
باب نجاش . [ ب ِ ن َ ] (اِخ ) در فهرست نزهة القلوب (چ لیدن 1331 هَ . ق . ج 3) چنین نامی آمده است ولی در متن دیده نشد.