معنی کلمه ذوی الفروض در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوی الفروض . [ ذَ وِل ْ ف ُ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) صاحبان فریضة در ارث .