معنی کلمه طغاخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طغاخان . [ طُ ] (اِخ ) (... مرغینان ) پدرزن پیغوملک والی مرغینان و کاشان از بلاد مشهور فرغانه . وی در مدح طغاخان پدرزن خویش قصیده ای دارد که در لباب الالباب عوفی ج 1 (باب پنجم ) چند بیتی از آن درج و مصدَّر بدین بیت است : فرمان نافذ او بر حکمها دلیل دست تصرف او بر ملکها دراز. (لباب الالباب ج 1 ص 55).