معنی کلمه ادغال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادغال . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ دَغَل . فسادها. تباهیها.

درختان انبوه درهم پیچیده و بسیاری گیاهها ودرهم آمیختگی آنها.

جاهای خوف و هلاک .