معنی کلمه لاپیت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاپیت . (اِخ ) نام قوم اساطیری تِسالی . شهرت آنان به سبب مهارت در رام کردن اسبان و هم به علت جنگی است که با سنتورها در جشنهای پیریتو کردند چه در آن وقت پیریتوها در هنگام مستی به زنان اهانت ورزیدند.