معنی کلمه چسبنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
چسبنده . [ چ َ ب َ دَ / دِ ] (نف ) رجوع به چسب و چسپ و چسپنده شود.