معنی کلمه یمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یمی . [ ی َم ْ ما ] (اِخ ) نهری است به بطیحة، و ماهی آن نیکو باشد. (از منتهی الارب ).