معنی کلمه ذوی الاوتار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذوی الاوتار. [ ذَ وِل ْ اَ ] (ع ص مرکب ، اِ مرکب ) خداوندان زه . وترداران . رودجامگان .آلات موسیقی که زه کشیده دارند: و در برهان قاطع ذیل «جفت ساز» آمده است : نوعی از فنون و هنرهای سازندگی و صفتی از صفات ساز ذوی الاوتار است و آن سه نوع میباشد جفت ساز و راست ساز و یک و نیم ساز. نظامی آرد: دگر نسبتی را که دانست باز درآورد نغمه به آن جفت ساز (اقبالنامه چ وحید ص 88). و در جای دیگر «ساز جفت » آورده است : سباع و بهائم برآن ساز جفت یکی گشت بیدار و دیگر بخفت . (ص 88 همان کتاب ).