معنی کلمه آماهانده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
آماهانده . [ دَ / دِ ] (ن مف ) آماهانیده .