معنی کلمه صرخدیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صرخدیة. [ ص َ خ َ دی ی َ ] (ص نسبی ، اِ) شرابیست منسوب به صرخد. و هو موضع بالجزیره . (مهذب الاسماء).