معنی کلمه حبیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حبیب . [ ح َ ] (اِخ ) ابن زبرقان . مکنی به ابی الحصین . محدث است .