معنی کلمه ادرد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ادرد. [ اَ رَ ] (ع ص ) مرد بی دندان : تا بر سپهر اعظم نقاش لوح را دائم قلم نه کندزبان و نه ادرد است . ابوالفرج رونی . مؤنث : دَرْداء. ج ، دُرْد.