معنی کلمه پرعشوه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرعشوه . [ پ ُ ع ِ وَ / وِ ] (ص مرکب ) که بسیار فریبندگی و تسویف آرد. پرفریب . بسیار فریبنده .