معنی کلمه ربجارزهی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ربجارزهی . [ ؟ زِ ] (اِخ ) طایفه ای از طوایف بلوچستان مرکزی یا ناحیه ٔ بمپور. (جغرافیای سیاسی کیهان ص 100).