معنی کلمه غژندگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غژندگی . [ غ َ ژَ دَ / دِ ] (حامص ) قابلیت غژیدن را داشتن . رجوع به غژیدن شود.