معنی کلمه پرطایفه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پرطایفه . [ پ ُ ی ِ ف َ / ف ِ ] (ص مرکب ) پرخویش و قوم . که خویشاوند بسیار دارد.