معنی کلمه طعنه داشتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طعنه داشتن . [ طَ ن َ / ن ِ ت َ ] (مص مرکب ) توبیخ و سرزنش کردن . طعنه زدن : گشته تا بیت الشرف از مقدمت کاشانه ام طعنه بر خورشید دارد خشت فرش خانه ام . مخلص کاشی (از آنندراج ).